Programy proekologiczne

Program optymalizowania zużycia energii w Banku

Bank nie posiada formalnej polityki oszczędzania energii lub np. Systemu ISO 5001 w zakresie systemu zarządzania energią. Jednakże prowadzone są w Banku działania w kierunku optymalizacji zużycia energii przy jednoczesnej polityce optymalizacji kosztów.

W 2017 r. w Banku wykonano audyt efektywności energetycznej przedsiębiorstwa (zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej), na podstawie którego określono obszary o największym potencjale energooszczędnym i plan działania.

1) W zakresie energii elektrycznej główne cele tych działań obejmują:

 • modernizację dużych instalacji chłodniczych: pierwsze inwestycje zrealizowane w 2017 r., kolejne planowane na 2018 r.;
 • modernizację oświetlenia: oświetlenie LED wprowadzono do standardu; planowana jest stopniowa wymiana oświetlenia z opraw świetlówkowych na LEDowe w największych nieruchomościach po uwzględnieniu rachunku ekonomicznego oraz sukcesywna wymiana w oddziałach zgodnie z planami modernizacyjnymi;
 • analizę i modernizację innych instalacji infrastruktury technicznej obiektów, np. elektrycznych nawilżaczy powietrza dla central wentylacyjnych;
 • dalszą optymalizację projektową przy modernizacjach i inwestycjach.

2) W zakresie pozostałych nośników energii (gaz, energia cieplna, olej opalowy i olej napędowy) główne cele tych działań obejmują:

 • analizę możliwości i ewentualną realizację zmiany zasilania pieców centralnego ogrzewania z oleju opałowego na gaz – czystsze i tańsze źródło energii cieplnej (w 2018 r. planowane wykonanie szczegółowej analizy techniczno-finansowej dla poszczególnych lokalizacji);
 • wystandaryzowanie nastaw temperatury ciepłej wody w celu ograniczenia „przegrzewania” ciepłej wody użytkowej;
 • modernizację infrastruktury instalacji centralnego ogrzewania zasilanych energią cieplną od dostawców zewnętrznych, np. przez modernizację wymienników, automatyki sterującej itp. z uwzględnieniem rachunku ekonomicznego;
 • inne modernizacje zgodnie z planami modernizacyjnymi dotyczące całej infrastruktury obiektów;
 • finalizacja analiz dotyczących wprowadzenia do floty Banku samochodów hybrydowych (pierwsze samochody o napędzie hybrydowym są już w użytkowaniu Banku);
 • wprowadzenie dla pracowników szkoleń z eko jazdy, wpływającej na zmniejszenie zużywanego paliwa.

Istotnym elementem strategii oszczędzania energii w Banku jest prowadzenie racjonalizacji stanu posiadania zasobów lokalowych i powierzchni biurowej.

Z racji charakteru działalności biznesowej Banku (duże rozproszenie małych nieruchomości) oraz przyjętej zasady, że działania oszczędnościowe mają mieć też sens ekonomiczny (uwzględniający cykl życia obiektu), optymalizowanie zużycia energii jest procesem, który Bank stara się prowadzić równolegle z innymi procesami np. planowanymi inwestycjami.

Większość podmiotów zależnych zlokalizowanych na terenie Polski korzysta z nieruchomości Banku, więc działania Banku w kierunku optymalizacji zużycia energii dotyczą po części powierzchni biurowych zajmowanych przez te podmioty.

Program optymalizacji wydruków i redukcji zużycia papieru

„Optymalizacja procesów – „szybciej i bez papieru” wpisana jest w Strategię Banku. W 2017 r. rozpoczęto realizację projektu SMARTOP dotyczącego digitalizacji procesów sprzedażowych i obsługowych. Projekt realizowany jest w trzech strumieniach prac:

 1. Paperless,
 2. Kanały,
 3. Automatyzacja/robotyka.

Cele projektu SMARTOP obejmują:

 • przygotowanie infrastruktury IT pod digitalizację oraz automatyzację procesów sprzedażowych i obsługowych;
 • wdrożenie rozwiązań umożliwiających wyeliminowanie z procesów dokumentów papierowych;
 • wzmocnienie roli kanałów zdalnych w zakresie obsługi procesów posprzedażowych oraz ujednolicenie obsługi klienta we wszystkich kanałach;
 • robotyzacja (implementacja w pełni samodzielnego oprogramowania do realizacji procesów sprzedażowych i obsługowych bez udziału pracownika), automatyzacja (całkowite lub częściowe ograniczenie
 • roli pracownika w realizacji procesów) i standaryzacja (optymalizacja długości czasu trwania realizacji procesu) wybranych procesów obsługowych.

Działania zrealizowane w 2017 r. objęły m.in.:

 • rezygnację z części korespondencji papierowej do klienta, a także zastąpienie jej komunikacją w formie sms;
 • zachęcanie klientów do przejścia z wyciągów papierowych na elektroniczne;
 • łączenie komunikacji do dwóch kredytobiorców w  jednej kopercie (jeśli dozwolone prawnie i akceptowalne biznesowo);
 • połączenie na jednym dokumencie dyspozycji i potwierdzenia dla transakcji wpłaty i wypłaty;
 • ograniczenie konieczności drukowania raportów w procesie obrotu gotówkowego.

W wyniku wszystkich zrealizowanych w Banku działań (w tym w projekcie SMARTOP) nastąpił spadek zużycia papieru w oddziałach o 37,4 tys. ryz papieru tj. o 7%.

Troska o polską historię
sztuki i tradycję

Bez tytułu, 1997

Krzysztof Bednarski Rzeźba, brąz
Wymiary: 166x28x27cm

Dowiedz się więcej

Dźwięki V, 1994

Jan Dobkowski Obraz, akryl/płotno
Wymiary: 120x160cm

Dowiedz się więcej

Bez tytułu, 1997

Tomasz Ciecierski Obraz, olej, collage/płótno
Wymiary: 171,5x244cm

Dowiedz się więcej

Bez tytułu (Ryba), 1992

Ryszard Grzyb Obraz, olej/płótno
Wymiary: 140x80cm

Dowiedz się więcej

Pod wzgórzem, 1991

Łukasz Korolkiewicz Obraz, olej/płótno
Wymiary: 136x200cm

Dowiedz się więcej

Dachy 1, 1990/91

Robert Maciejuk Obraz, olej/płótno
Wymiary: 116x138cm

Dowiedz się więcej

Dziennik nr 87c, 1997

Włodzimierz Pawlak Obraz, olej, ołówek/płótno
Wymiary: 24x18cm

Dowiedz się więcej

Listy Franza Kafki do Felicji Bauer, przed 1998

Andrzej Szewczyk Rzeźba, technika własna, drewno, ołów
Wymiary: 40x17,5x4cm

Dowiedz się więcej